Voorwaarden & Condities

BESCHERMING VAN GEGEVENS MET EEN PERSOONLIJK KARAKTER

Kérastase NEDERLAND waakt over de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van uw gegevens met persoonlijk karakter wordt beheerst door onze verklaring op de Persoonlijke levenssfeer, dewelke een geïntegreerd deel uitmaakt van de huidige Gebruiksvoorwaarden . In het geval dat Kérastase NEDERLAND het voorwerp zou uitmaken van een herstructurering of zou worden overgedragen aan een derde, zullen alle gegevens met een persoonlijk karakter, waarvan u het voorwerp en waarover Kérastase NEDERLAND beschikt, kunnen worden overgemaakt aan de herstructureerde entiteit of aan deze derden, op voorwaarde dat onze verklaring op de Persoonlijke levenssfeer toepasbaar blijft op hun gebruik.

E-cards

Door het gebruik van e-cards wordt u geacht u aan de voorwaarden voor het gebruik te houden zoals bepaald in de instructies voor gebruik in de Kérastase Website en aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperking. Als zodanig wordt u eraan herinnerd dat de E-cards en de inhoud ervan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat u slechts beperkte rechten heeft voor een niet commercieel gebruik. U mag niet kopiëren, reproduceren, wijzigen of aanpassingen aanbrengen aan de e-cards en hun inhoud. Bovendien moet de inhoud van het bericht fatsoenlijk blijven en niet schadelijk zijn voor de Kérastase merknaam.

Machtigingen

Indien u informatie wenst over het verkrijgen van toestemming van L'Oréal voor gebruik van de Content of indien u uw Website wilt koppelen aan de Website, e-mail uw aanvraag naar info.kerastase@nl.loreal.com.

Verklaring van afstand

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen het geheel van de overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande contracten, akkoorden en verklaringen met betrekking tot het gebruik van de Website. Indien één van de voornoemde Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet toepasbaar blijkt voor welke reden ook, dan zal deze bepaling als deelbaar beschouwd worden zodat de geldigheid van de andere bepalingen en het recht van Kérastase NEDERLAND om de naleving ervan na te streven, onaangetast blijft. Het tijdelijk niet afdwingen door Kérastase NEDERLAND van haar rechten voortvloeiend uit de huidige Gebruiksvoorwaarden betekent uiteraard niet dat dit een afstand zou inhouden om dezen later te doen gelden. U aanvaardt dat Kérastase NEDERLAND zich het recht voorbehoud om één of meerdere van haar verplichtingen uit te besteden en/of de gebruiksvoorwaarden of één of meerdere verplichtingen aan derden over te dragen, zonder dat Kérastase NEDERLAND u hiervan moet informeren.